get-debt-help

Formularz kontaktowy

Plan likwidacji zadłużenia

Co to jest?

Plan likwidacji zadłużenia

Plan likwidacji zadłużenia (DMP - Debt Management Plan) to nieformalne porozumienie, które zawieramy z wierzycielami w Państwa imieniu. Zgodnie z porozumieniem, wierzyciele wyrażają zgodę, aby przez określony okres czasu dokonywać spłat należności według obniżonych rat, pod warunkiem, że istnieje uzasadnienie tej sytuacji i będzie ona okresowo przeglądana. W momencie dokonywania przeglądu, wysokość spłat jest korygowana, zawierane jest nowe porozumienie lub stosuje się oba rozwiązania jednocześnie. My wykonujemy wszelką związaną z tym pracę w Państwa imieniu, a ponieważ posiadamy doskonałą orientację w tym zakresie, nasi klienci są całkowicie chronieni unikalną gwarancją zwrotu pieniędzy ...

Na czym to polega?

Po pierwsze, będziemy potrzebowali potwierdzenia miesięcznych dochodów Państwa gospodarstwa domowego w postaci pasków wynagrodzenia (payslip), umów, dokumentów potwierdzających pobierane zasiłki lub zestawienia rachunkowego. Pozwala nam to ustalić, jaki jest dokładny miesięczny dochód danego gospodarstwa domowego. Następnie obliczamy, jakie są Państwa wydatki. Część wydatków można wykazać w łatwy sposób. Miesięczną ratę kredytu hipotecznego lub wysokość opłat czynszowych można potwierdzić za pośrednictwem wyciągu z banku lub umowy. To samo dotyczy wydatków na ubezpieczenie pojazdu lub telefon komórkowy. Odnośnie innych wydatków, wierzyciele posługują się wcześniej zatwierdzonymi wytycznymi. Dotyczy to na przykład miesięcznych opłat za transport i żywność. Posługując się zestawieniem udokumentowanych i szacowanych wydatków, możemy w łatwy i uczciwy sposób ustalić, jaką kwotę wydają Państwo miesięcznie.

Należy także zaznaczyć, że wytyczne stanowią tylko opisaną funkcję i nie są to zasady prawne, których trzeba sztywno przestrzegać. Jest wiele osób, których sytuacja jest bardzo skomplikowana i można to wziąć pod uwagę. Sedno sprawy polega na tym, by właściwie ją zrozumieć i przedstawić wierzycielom.

Po ustaleniu wysokości obu kwot, odejmujemy wydatki od dochodów, uzyskując w ten sposób kwotę określaną mianem “dochodu netto”. Wierzyciele będą oczekiwać, że będą Państwo uiszczać im swój dochód netto każdego miesiąca. Jeśli powyższe informacje sprawiają wrażenie zbyt dobrych, aby były prawdziwe, proszę zadać sobie następujące pytanie: gdyby Państwu ktoś był winny pieniądze, czy lepiej odzyskać przynajmniej ich część czy nic?

Aby skontaktować się z nami, proszę wypełnić krótki formularz kontaktowy.