get-debt-help

Formularz kontaktowy

Aby dowiedzieć się, jakie rozwiązania są dostępne, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Individual Voluntary Arrangement (IVA)

Co to jest?

Dobrowolne porozumienie osoby fizycznej z wierzycielami (IVA - Individual Voluntary Arrangement) (Anglia, Walia i Irlandia Północna) to formalna i wiążąca prawnie umowa z wierzycielami, która ma na celu zrestrukturyzować spłaty zadłużenia w danym okresie czasu. Restrukturyzacja służy obniżeniu wysokości spłat do uzgodnionego poziomu, w zasięgu możliwości finansowych klienta. Po uiszczeniu wszystkich spłat, pozostały dług zostanie całkowicie anulowany. Po zawarciu porozumienia, wierzyciele nie mają prawa się z Państwem kontaktować, pod warunkiem, że spłaty będą dokonywane na bieżąco.

Podczas podpisywania IVA z wierzycielami, brany jest pod uwagę majątek osoby. Właściciele domów zwykle muszą dokonać ponownej wyceny domu lub ponownie oddać go w zastaw hipoteczny. Wszelki zwrot z inwestycji trzeba będzie uwzględnić w łącznym rozliczeniu, które będzie przysługiwać wierzycielom.

Na czym to polega?

Po pierwsze, będziemy potrzebowali potwierdzenia miesięcznych dochodów Państwa gospodarstwa domowego w postaci pasków wynagrodzenia (payslip), umów, dokumentów potwierdzających pobierane zasiłki lub zestawienia rachunkowego. Pozwala nam to ustalić, jaki jest dokładny miesięczny dochód danego gospodarstwa domowego. Następnie obliczamy, jakie są Państwa wydatki. Część wydatków można wykazać w łatwy sposób. Miesięczną ratę kredytu hipotecznego lub wysokość opłat czynszowych można potwierdzić za pośrednictwem wyciągu z banku lub umowy. To samo dotyczy wydatków na ubezpieczenie pojazdu lub telefon komórkowy. Odnośnie innych wydatków, wierzyciele posługują się wcześniej zatwierdzonymi wytycznymi. Dotyczy to na przykład miesięcznych opłat za transport i żywność. Posługując się zestawieniem udokumentowanych i szacowanych wydatków, możemy w łatwy i uczciwy sposób ustalić, jaką kwotę wydają Państwo miesięcznie.

Należy także zaznaczyć, że wytyczne stanowią tylko opisaną funkcję i nie są to zasady prawne, których trzeba sztywno przestrzegać. Jest wiele osób, których sytuacja jest bardzo skomplikowana i można to wziąć pod uwagę. Sedno sprawy polega na tym, by właściwie ją zrozumieć i przedstawić wierzycielom. Po ustaleniu wysokości obu kwot, odejmujemy wydatki od dochodów, uzyskując w ten sposób kwotę określaną mianem “dochodu netto”. Wierzyciele będą oczekiwać, że będą Państwo uiszczać im swój dochód netto każdego miesiąca.

Ocenimy także, czy inny posiadany przez Państwa majątek powinien zostać uwzględniony w IVA.