Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

County Court Judgement

Uncategorised

County Court Judgement – wyrok sądu okręgowego (CCJ)

 

 

Co to jest  County Court Judgement?

County Court Judgement (CCJ) to orzeczenie sądu, które jest wydawane w Wielkiej Brytanii i Walii, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań finansowych. CCJ może zostać wydany przez sąd, gdy dłużnik nie odpowiada na wezwanie do zapłaty lub gdy nie zgadza się z roszczeniem wierzyciela i sprawa zostaje rozpatrzona przez sąd.

Musisz odpowiedziec we wskazanym   w wiadomości e-mail lub liście terminie . Wyrok zawiera nastepujace informacje :

 • kwote zadluzenia
 • jak zapłacić (w całości lub w ratach)
 • termin płatności
 • komu zapłacić

Jeśli otrzymasz wyrok, oznacza to, że sąd formalnie zdecydował, że jesteś winien pieniądze.

Jakie szczegóły zawiera County Court Judgement ?

Sądy przesyłają szczegółowe informacje o kwalifikujących się orzeczeniach do rejestracji do Registry Trust Limited, która prowadzi Rejestr Wyroków.  Informacje na temat wyroków obejmują:

 • pełna nazwa dłużnika sądowego (osoby, która jest winna pieniądze)
 • adres dłużnika wyroku
 • data urodzenia dłużnika (jeżeli jest znana)
 • data wydania wyroku długu
 • wysokość długu
 • nazwa sądu
 • numer roszczenia

Jakie są skutki rejestracji orzeczenia?

Rejestry wyroków są przechowywane przez okres  6 lat, chyba że zapłacisz pełną kwotę w ciągu miesiąca.

Rejestr wyroków jest rutynowo przeszukiwany przez agencje informacji kredytowej i instytucje finansowe. Czynią to w celu aktualizowania swoich rejestrów i umożliwienia im uwzględnienia informacji, jeżeli dłużnik sądowy zwróci się do nich o kredyt.

Oznacza to, że zarejestrowany wyrok wpłynie na historie kredytowa danej osoby. W niektórych przypadkach może to również wpływać na perspektywy zatrudnienia.

Co się stanie, jeśli zapłacisz wyrok, który można zarejestrować?

Jeżeli dług zostanie spłacony w całości w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty wydania orzeczenia, wpis do rejestru orzeczeń może zostać unieważniony i usunięty z rejestru, a dłużnik może ubiegać się o zaświadczenie o uchyleniu. Zaświadczenie można również uzyskać w przypadku uchylenia wyroku.

Jeżeli orzeczenie zostanie uiszczone w całości, ale później niż miesiąc po dacie wydania orzeczenia, orzeczenie może zostać wpisane do rejestru jako uregulowane. Wpis pozostanie jednak w rejestrze przez sześć lat od daty wydania wyroku.

Należy zauważyć, że nawet po upływie sześcioletniego okresu, samo orzeczenie nie znika po prostu i może być nadal wykonywane przez wierzyciela. (pomimo, ze w rejestrze nie jest juz widoczne)

Czy dług sądowy może zostać umorzony lub wykreśliony z rejestru?

Dług z tytułu wyroku może zostać umorzony tylko wtedy, gdy został uregulowany w calosci , uchylony (set aside )  lub wycofany, a to będzie wymagało od sądu wysłania do rejestru wniosku o anulowanie wpisu.

Jeśli wyrok został splacony w całości w ciągu  jednego miesiąca, powinieneś napisać do sądu i wysłać dowód zapłaty. Zazwyczaj będzie to wymagało podpisanego oświadczenia od osoby lub firmy, która skorzystała z wyroku. Jeśli płacisz  po  uplywie  miesiąca, rowniez będziesz musiał napisać do sądu z informacja, ze dlug zostal splacony i przslac  dowod płatności od osoby lub firmy, której jesteś winien pieniądze.

Możesz ubiegać się o zaświadczenie o anulowaniu, jeśli dług został spłacony w ciągu jednego miesiąca, lub zaświadczenie o zaspokojeniu, jeśli zapłaciłeś po miesiącu. Musisz wypełnić odpowiedni formularz i uiścić opłatę sądową na rzecz sądu, który zajmował się sprawą.

Jeśli nie możesz uzyskać dowodu zapłaty od osoby lub firmy, której jesteś winien pieniądze, nadal możesz zwrócić się do sądu. Powinieneś przesłać wszelkie dowody, które musisz wykazać, że dokonałeś płatności, takie jak kopia wyciągu bankowego, a sąd napisze do wierzyciela. Jeśli nie odpowiedzą w ciągu 30 dni, sąd może oprzeć się na twoich dowodach, aby podjąć decyzję, więc jeśli dokonasz płatności, ważne jest, abyś zrobił to w taki sposób, aby istniał zapis tego, co zapłaciłeś i kiedy.

Czy mogę złożyć wniosek o zmianę warunków płatności w orzeczeniu?

Możesz zwrócić się do wierzyciela wyroku, aby zgodził się na zmianę kwoty, którą płacisz co tydzień lub co miesiąc, ale aby uniknąć problemów w przyszłości z tym, czy zostało to uzgodnione, czy nie, prawdopodobnie lepiej złożyć wniosek do sądu, wypełniając wniosek o zmianę nakazu.

Będziesz musiał uiścić opłatę sądową i będziesz musiał podać szczegóły swoich dochodów, wydatków i tego, na co realistycznie możesz sobie pozwolić. Informacje te zostaną wysłane do wierzyciela, który może przyjąć Twoją propozycję lub ją odrzucić. Jeśli ją odrzucą, zostanie ona rozpatrzona przez sąd, który może przyjąć twoją ofertę.

Co się stanie, jeśli grożono ci komornikami?

Jeśli grożono ci komornikami, będziesz musiał zwrócić się do sądu o zawieszenie nakazu i powinieneś to zrobić, wypełniając formularz wniosku  i ponownie określając szczegóły swojej sytuacji finansowej i wysokości, jaką kwote możesz zapłacić.

Co jeśli masz inne wyroki lub długi?

Jeśli masz inne wyroki, możesz zorganizować spłatę wszystkich swoich długów wobec sądu w jednej tygodniowej lub miesięcznej płatności.

Pod warunkiem, że całkowita kwota twoich długów jest mniejsza niż 5000 £, możesz złożyć wniosek do sądu o nakaz administracyjny. Powstrzyma to wierzycieli przed egzekwowaniem wyroków poprzez wysyłanie komorników do domu.

Czy można złożyć wniosek o uchylenie wyroku?

Błąd formularza roszczenia

Możesz uchylić wyrok, jeżeli sąd uzna, że wyrok został wpisany przez omyłkę, na przykład jeżeli dłużnik nie otrzymał od sądu odpisu dokumentów i w związku z tym nie był w stanie rozstrzygnąć formularza pozwu i złożyć odpowiedzi na pozew. Może się tak zdarzyć, gdy formularz roszczenia został wysłany na stary adres lub gdy adres w formularzu roszczenia jest nieprawidłowy, ponieważ popełniono błąd co do numeru domu lub kodu pocztowego.

Dłużnik niezdolny do otrzymania orzeczenia

Może się również zdarzyć, że dłużnik nie otrzymał dokumentów, ponieważ pracował poza domem lub był chory w szpitalu i nikt nie sprawdzał poczty w jego imieniu. Jeżeli nieotrzymanie formularza roszczenia wynika z błędu lub pomyłki ze strony wierzyciela, sąd prawdopodobnie uchyli wyrok. Daje to dłużnikowi sądowemu drugą szansę na obronę przed postępowaniem lub na zapłatę żądanej kwoty.

Obrona roszczenia

W przypadku gdy wierzyciel sądowy prawidłowo doręczył dłużnikowi wyrok, dłużnik posiadający County Court Judgement będzie musiał wykazać przed sądem, że ma realne szanse na skuteczną obronę roszczenia lub że sąd wydaje, że istnieje inny uzasadniony powód, dla którego orzeczenie powinno zostać uchylone lub zmienione,  lub pozwany powinien mieć możliwość obrony przed roszczeniem.

W każdym przypadku sąd będzie miał do oceny, czy osoba wnosząca o uchylenie wyroku niezwłocznie złożyła wniosek. Jest to powtarzający się problem, ponieważ czasami zdarza się, że lata po zarejestrowaniu wyroku dłużnik chce ubiegać się o kredyt lub uzyskać hipotekę, a nie może tego zrobić ze względu na istnienie zarejestrowanego wyroku.

Spłata długu

Zdarzały się sytuacje, w których wyroki zaoczne odpowiedzi na poczcie zostały uchylone za zgodą w zamian za natychmiastową spłatę bezspornego długu jedynie w celu wykreślenia długu z rejestru. Jest to coś, do czego sądy bardzo niechętnie podchętnie i mogą postrzegać taki wniosek jako sztuczny sposób na wykreślienie wyroku z rejestru.

Taki wniosek może zostać uwzględniony, jeżeli dłużnik sądowy będzie w stanie przekonać sąd, że gdyby wiedział o roszczeniu w tym czasie, rozpatrzyłby go i że spłaciłby go, a nie poniósłby konsekwencji lub zarejestrowanego wyroku przeciwko niemu. Należy jednak zauważyć, że okoliczności, w których sąd rozpatrzy taki wniosek, są bardzo ograniczone.