Rozwiązania dla zadłużonych

Rozwiązania dla zadłużonych

LIKWIDACJA Firmy w UK

Artykuly

Likwidacja firmy w uk jest formalnym,prawnym i legalnym procesem, którego efektem jest zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ltd). Rezultatem tego procesu jest sprzedaż wszystkich aktywow firmy- bądź też ich ‘likwidacja’- na rzecz wszystkich wierzycieli i/lub pozostałych akcjonariuszy. Następnie firma zostaje rozwiązana i wykreślona z rejestru Companies House. Po rozwiązaniu firmy wszystkie długi zostają umorzone.

 

Rodzaje likwidacji firmy w Uk

Likwidacja firmy w uk – co musisz wiedzieć? Przede wszystkim należy wiedzieć, że istnieje więcej niż jeden sposób na przeprowadzenie tej procedury.

Poniżej opisujemy trzy główne rozwiązania, które dążą do takiego samego wyniku końcowego- czyli formalnego zamknięcia firmy. W przypadku wypłacalnych przedsiębiorstw, odbywa się to w drodze dobrowolnej likwidacji członków ‘Members Voluntary Liquidation’ (MVL), podczas gdy niewypłacalne przedsiębiorstwa likwidowane są w drodze dobrowolnej likwidacji wierzycieli ‘Creditors Voluntary Liquidation’ (CVL) lub przymusowej likwidacji ‘Compulsory Liquidation’ (WUC).

Creditors Voluntary Liquidation (CVL) – Dobrowolna likwidacja firmy w uk 

Jak wiemy, że firma stała się niewypłacalna? Spółkę uznaje się za niewypłacalną, jeżeli nie jest w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności lub wartość jej zobowiązań jest większa niż całkowita wartość jej aktywów, tj. ma ujemny bilans.

Inicjatywa likwidacji firmy w przydpadku CVL wychodzi od dyrektorów firmy, kiedy pewne jest, że spółka stała się niewypłacalna i szanse na pomyślna restrukturyzację są znikome.

Aby rozpocząć proces dobrowolnej likwidacji spolki w uk  dyrektorzy i wspowlasciciele firmy muszą wyznaczyc licencjonowanego zarządcę upadłościowego (Insolvency Practitioner), który przejmie kontrolę nad spółką i zapewni prawnie wiążącą likwidację.

Ponieważ jest to proces dobrowolny, dyrektorzy mogą sami wybrać zarządcę i mieć pewną kontrolę nad tym, kiedy rozpocznie się jego przebieg. Odpowiedzialność za uiszczenie honororarium zarządcy (IP), przy użyciu CVL, spada na dyrektorów. W większości przypadków opłaty te pobierane są z aktywów firmy, ale jeśli nie ma wystarczających środków, dyrektorzy będą odpowiedzialni uzupełnić niedobór korzystając z finansów osobistych.

Dyrektorzy mogą być uprawnieni, aby starac się o zwolnienie z funkcji, co może być cenna linią ratunkową gdy fundusze osobiste są ograniczone.

Dyrektorzy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mają szereg zobowiązań prawnych, których muszą przestrzegać, kiedy firma staje się niewypłacalna. Jednym z nich jest przekładanie interesów wierzycieli ponad interesy spółki i jej udziałowców. Znaczy to, że nie można podejmować żadnych działań, aby pogorszyć sytuację wierzcieli np dobierać kolejnych zadłużen czy uszczuplać majątek firmy. Dobrowolne zasięgnięcie pomocy licencjowanego syndyka (Insolvency Practitioner) w celu omówienia likwidacji ma działanie pozytywne. Oznacza, że dyrektorzy zachowują się odpowiedzialnie w przypadku niewypłacalności firmy.

Krotka os czasowa CVL :

Akcjonariusze głosują nad tym, czy podjąć “uchwałę likwidacyjną” i postawić spółkę w stan dobrowolnej likwidacji

Uchwała likwidacyjna jest przesyłana do Spółki w terminie 15 dni od dnia głosowania akcjonariuszy

Ogłoszenie musi również zostać umieszczone w Dzienniku Urzędowym w ciągu 14 dni .

Aktywa realizowane, a środki rozdzielane między grupy wierzycieli, zgodnie z ustawową hierarchią spłat

Postępowanie dyrektorów prowadzące do niewypłacalności jest badane pod kątem przypadków bezprawnego lub nielegalnego handlu.

Dobrowolna likwidacja wierzycieli- najczęściej zadawane pytania

Compulsory Liquidation (WUC)-Przymusowa likwidacja firmy w uk

W niektórych wypadkach, spółka może być rozwiązana na mocy postanowienia sądu, a nie dobrowolnie przez jej dyrektorów. Zwykle jest to efektem złożenia wniosku o likwidację ‘Winding Up Petition’ (WUP) przez jednego lub więcej wierzycieli firmy. Po złożeniu WUP konta firmy zostają zamrożone, aby uniemożliwić utratę aktywów.  Sprawa zostaje rozpatrzona przez sędziego, który w przypadku niewystarczającej linii obrony, wydaje decyzje o przymusowym rozwiązaniu firmy.

Następnie, sąd wyznacza syndyka, który zajmuje się likwidacją spółki i współpracą z wierzycielami. Syndyk przejmuje pełną kontrolę nad wszystkimi aktywami firmy, które zostają spieniezone na spłatę zadłużeń spółki. Dodatkowo, zostaje także przeprowadzone dochodzenie w sprawie postępowania dyrektorów firmy, aby ustalić przyczyny jej ostatecznej upadłości.

Members Voluntary Liquidation (MVL)

 

MVL to procedura, która dotyczy tylko wypłacalnych przedsiębiorstw jako środek na formalne zamknięcie działalności. Rozwiazanie to jest z reguły stosowane, gdy dyrektorzy nie mają już pożytku z prowadzenia firmy- np przechodzą na emeryturę czy też otwierają nową dzialalnosc i chcą uzyskać dostęp do zysków spółki.

Zaletą MVL jest to, że umożliwia pozyskanie funduszy w sposób efektywny podatkowo. Majątek pobrany od firmy za pośrednictwem MVL traktowany jest jako zyski kapitałowe, a nie dochód, w związku z czym podlegają podatkowi od zysków kapitałowych a nie podatkowi dochodowemu.

Dyrektorzy muszą wziąć pod uwagę, że MVL wiąże się z wieloma dodatkowymi opłatami,- zazwyczaj jest to rozwiązania odpowiednie dla firm posiadających ponad £25000 do dystrybucji.

Strike Off

Aby złożyć wniosek o skreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz wysłać formularz Companies House DS01. Formularz musi być podpisany przez większość dyrektorów firmy. Powinieneś zająć się którymkolwiek z aktywów firmy przed złożeniem wniosku. Na przykład zamknij wszystkie konta bankowe i przenieś dowolne nazwy domen. Strike off firmy kosztuje 10 funtów. Otrzymasz list od Companies House, aby poinformować Cię, czy poprawnie wypełniłeś formularz. Jeśli tak, Twoja prośba o skreślenie firmy zostanie opublikowana jako ogłoszenie w The Gazette. Jeśli nikt nie wyrazi sprzeciwu, firma zostanie wykreślona z rejestru po upływie 2 miesięcy wymienionych w zawiadomieniu. Drugie ogłoszenie zostanie opublikowane w The Gazette. Będzie to oznaczać, że firma już legalnie nie istnieje.

ZNACZENIE PROFESJONALNEJ PORADY LIKWIDACYJNEJ 

Niezależnie, od sytuacji finansowej firmy, należy pamiętać, że likwidacja firmy- czy to wypłacalnej czy niewypłacalnej- jest ważna decyzją do podjęcia. Dyrektorzy powinni skorzystać z profesjonalnej porady, aby upewnić się, że jest to odpowiednie rowiazanie dla dobra zarowno ich jak i firmy. Licencjonowany likwidator omówi dostępne opcje i szczegółowo opisze wady i zalety każdej z nich, a także wyda ekspertyzę dotyczącą sposobu postępowania.

W przypadku niewypłacalności firmy może to oznaczać, że będzie musiało nastąpić natychmiastowe zaprzestanie działalności w celu ochrony aktywów firmy i wierzycieli przed dalszymi stratami. W niektórych przypadkach możliwe jest dalsze funkcjonowanie spółki, jesli ostatecznie zwiększy to fundusze dostępne dla wierzycieli. Jedynie zasięgnięcie porady licencjowanego likwidatora (Insolvency Practitioner) daje pewność, że kontynuowanie działalności jest słuszne. Samodzielne podjęcie decyzji, oznacza, że dyrektorzy mogą zostać osobiście odpowiedzialni za wszelkie wynikłe straty poniesione przez wierzycieli.